Forvent respons

Den respons som er så helt afgørende i en kristen menighed består i noget andet og mere, nemlig i at menigheden i løbet af mødet/gudstjenesten, eller i løbet af prædikenen, gives mulighed for personlig respons.
Og med respons menes en aktiv stillingtagen til det, der bliver forkyndt, fx i form af et eller flere spørgsmål til samtale eller i form af muligheden for at bevæge sig rundt i lokalet og udføre en handling.
Sidstnævnte, muligheden for at udføre en handling, kan være at få tid til at gå rundt til bedestationer, hvor der kan skrives bønner, eller billeder, man kan betragte, osv.
Det kan også være, fx hvis prædikenen handler om at ‘bygge menighed’, at udlevere legoklodser og opfordre tilhørerne til at tage disse legoklodser og sætte dem sammen, som et symbol på at vi bygger menighed sammen.

Det er helt afgørende, at en lokal menigheds ledelse tænker den personlige respons ind i deres planlægning af såvel temaer som mødets/gudstjenestens form.

En anden måde at tale om respons findes i udtrykket ‘intentionel forkyndelse‘ – altså at forkynde med et formål.
For prædikantens vedkommende handler det om, at når du forbereder din forkyndelse, så planlægger du både, hvad du vil sige, og hvad du forventer som respons fra din menighed.
I modsat fald ender prædikenen som et interessant oplæg eller en monolog.

Apostlen Peters prædiken pinsedag var så stærk, at tilhørerne selv kom med spørgsmålet:
Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: »Hvad skal vi gøre, brødre?«” (ApG 2,37).

Du kan, som prædikant, stille spørgsmålet: Hvilken konkret handling ønsker jeg, at menigheden skal foretage, som resultat af forkyndelsen?
En måde at forberede menigheden på, at der gives mulighed for/forventes en respons af dem, kan være ved at indlede prædikenen med at sige: “I dag ønsker vi i ledelsen, af dagens emne og prædiken leder frem til, at I kan NN.”
Hvis tilhørerne ved, at der forventes en respons fra dem, lytter de på en anden måde.

Skriv et svar